Noví žáci - přípravná třída

Zápis do přípravné třídy

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat do 31. 5. 2021.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno bez osobní přítomnosti jejich zákonných zástupců ve škole.

Žádost se všemi náležitostmi je třeba doručit škole do 31. 5. 2021 jedním z uvedených způsobů:
- datovou schránkou - IDDS: 79ytdjy,
- poštou - adresa: ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany,
- e-mailem s ELEKTRONICkÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: naberanku@naberanku.cz,
- osobně (v důvodných případech) - po předchozí domluvě.
Bližší informace k termínům a organizaci zápisu do přípravné třídy

Dokumenty k zápisu do přípravné třídy

1) Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy
formát *.pdfformát *.doc - pro děti s OŠD na naší škole
formát *.pdfformát *.doc - pro ostatní děti

Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit škole do 31. 5. 2021 a dodržet zde uvedené způsoby doručení.

2) Doklad o udělení odkladu školní docházky
Postačuje kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022. Netýká se dětí, kterým bude nebo byl udělen odklad na naší škole.

3) Originál doporučení školského poradenského zařízení
Součásti žádosti o přijetí ditěte do přípravné třídy je orginál doporučení školského poradenského zařízení.

Další informace 

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Třída bude otevřena při minimálním počtu deseti přihlášených dětí, maximální povolený počet dětí ve třídě je patnáct. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují. Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.