O škole

Naše škola podporuje zdravý a harmonický rozvoj osobnosti žáka s přihlédnutím na jeho individuální schopnosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k pochopení nutnosti domluvit se cizím jazykem a k dodržování pravidel obecné slušnosti.

Naším cílem je vytvářet klidné, vstřícné a tvůrčí prostředí pro všechny žáky.

Každá škola má určitá specifika a klade větší důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání a tím dochází k jejímu odlišení od ostatních škol. Priority naší školy jsou: práce s výpočetní a komunikační technikou, ekologická a sportovní výchova a prevence sociálně patologických jevů.

Vzdělávací program školy klade velký důraz na trvalost poznatků a jejich propojenost s praktickým životem. Spolupracujeme s dětmi na přátelských a demokratických principech, vedeme je k iniciativě, samostatnosti a sebehodnocení. Chceme vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení. Snažíme se rozvíjet žákovu osobnost s cílem vychovat z něho odpovědného a slušného člověka.

Vytvořit ve škole pozitivní klima, dát stejnou šanci a péči všem žákům, vést děti k dodržování stanovených pravidel, používat co nejefektivnější metody a formy výuky, vést děti ke zdravému životnímu stylu, využívat co nejvíce moderní technologie ve výuce, naučit děti chápat důležitost rovnováhy životního prostředí a vést je k všeobecné samostatnosti - to jsou naše hlavní zásady.

CESTA: Cíle, Efektivita, Spolupráce, Tolerance, Aktivita

Naše škola má k 1.9.2021 v základní škole 891 žáků.

Obor studia: 79 - 01 - C/01

Virtuální prohlídka školy