Mateřské školy

Výsledky zápisu do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých a nepřijatých dětí

MŠ Urbánkova 3374          MŠ Pertoldova 3373          MŠ K Výboru 8

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě přímo v příslušné mateřské škole. Děkujeme za pochopení.

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k současnému stavu v České republice bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Spádovým obvodem všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 12 je celá městská část Praha 12. 
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dovrší pěti let věku.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
Organizace přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 - DŮLEŽITÉ

Elektronický předzápis - využijte k vygenerování potřebných formulářů.
Návod pro rodiče na použití aplikace elektronického předzápisu.

Doklady potřebné k podání žádosti
Prosíme, primárně využijte aplikaci https://elektronickypredzapis.cz/, zde si vygenerujete dokumenty číslo 1), 2) a 4a).

 1. Vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost je třeba doručit škole výhradně v uvedených termínech a dodržet uvedené způsoby doručení.
 2. Evidenční list dítěte
  Vyplněný a vlastnoručně podepsaný dokument doručte škole spolu s žádostí.
 3. Kopie rodného listu dítěte
  Postačuje prostá kopie, tu doručte škole spolu s žádostí.
 4. Doložení řádného očkování dítěte
  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení zašlete spolu s žádostí:
       a) čestné prohlášení, že je dítě očkované (formulář),
       b) prostou kopii očkovacího průkazu.
 5. Doklad o trvalém pobytu dítěte, v případě cizinců pobytu dítěte
  Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 6. Skutečnosti, které považujete za důležité ohledně vzdělávání Vašeho dítěte
  Pokud má Vaše dítě speciální vzdělávací potřeby nebo zásadní zdravotní omezení, prosíme, uveďte je na zvláštní list papíru a doručte spolu s žádostí. Pro školu jsou důležité z hlediska případného zajištění podpůrných opatření a přípravy organizace předškolního vzdělávání v mateřské škole.

V případě, že nemůžete využít aplikaci elektronický předzápis, je možné si přihlášku a evidenční list vytisknout z webových stránek školy. Ve zvlášť odůvodněných případech je možné dokumenty získat v tištěné podobě v příslušné budově mateřské školy dne 28. 4. 2020 od 15:00 do 16:30 hodin. V tomto případě je povolena účast pouze jednoho zákonného zástupce bez dítěte za dodržení nařízených hygienických pravidel.

Termíny a způsoby podání žádosti
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné podat v těchto termínech níže uvedeným způsobem.

A) Termíny a způsoby podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce
Přihlášku je možné doručit v období od 2. 5. 2020 do 13. 5. 2020 na uvedené kontakty následujícími způsoby:
- datovou schránkou – IDDS: 79ytdjy,
- emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail !) - kontakty níže,
- poštou – adresa: ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo na adresu příslušné mateřské školy – kontakty níže

B) Termíny podání žádosti s osobní přítomnosti zákonného zástupce (bez dítěte)
Vyplněnou přihlášku je možné v nutných a odůvodněných případech osobně doručit do příslušné mateřské školy dne 12. 5. 2020 od 15:00 do 16:30 hodin.

Výsledky přijímacího řízení
Po ukončení zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zákonní zástupci informováni formou e-mailové zprávy o přidělení registračního čísla, pod kterým bude jeho dítě vedeno při správním řízení a bude využito při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělání bude zveřejněn v první polovině měsíce června 2020. 

Letní provoz mateřských škol - 2020

Úvodní informace o letním provozu mateřských škol

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte k letnímu provozu do naší mateřské školy využijte aplikaci Elektronický předzápis. Na webu aplikace stačí vyhledat naší mateřskou školu a předzapsat se do ní. Program Vás navede, jaké kroky je potřeby podniknout. Po vygenerování žádosti ji vyplněnou a podepsanou doručte do mateřské školy spolu s Evidenčním listem z MŠ, kterou dítě aktuálně navštěvuje.

www.elektronickypredzapis.cz.
Návod k použití předzápisu

Elektronický předzápis je přístupný od 22. 5. do 27. 5. 2020.
Doručení žádostí k letnímu provozu do 27. 5. 2020.
Způsob doručení: osobně do schránky v MŠ.

Leták MČ Praha 12

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v měsících červenci a srpnu 2020, tj. od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

MŠ Pertoldova

Pertoldova 3373/20
143 00 Praha 4 - Modřany

Pokračovat
 

MŠ Točná

 K výboru 8
143 00 Praha 4 - Točná

Pokračovat
 

MŠ Urbánkova

 Urbánkova 3374
143 00 Praha 4 - Modřany 

Pokračovat