Ekologie na naší škole

Citát J. A. Komenského: "Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče," napsaný na zdi vestibulu školy, upozorňuje návštěvníky na cíle při výchově mladé generace.

Řadu let je otvírán pro žáky 7. - 9. ročníku volitelný předmět ekologicko-estetický seminář. Rozšiřuje z praktického hlediska znalosti v přírodních i humanitních vědách.

Snahou je dětem zdůraznit poznání okolního světa a kontaktovat je s živou přírodou. Nedílnou složkou poznání prolínají i estetické aspekty se sociologií společnosti, spojené s principem trvale udržitelného rozvoje. Z praktických činností se realizuje zkoumání jednotlivých ekosystémů, práce na školní arboretu a meteorologické stanici, návštěvy výstav a exkurze, besedy a semináře a dlouhodobé projekty. Vzdělávání je organizováno v blocích, které umožňují vyčlenit celé odpoledne pro aktivity spojené s danou tematikou. Během tří let naváží děti spolupráci s řadou organizací. Samotné seznámení se světem dospělých a začlenění do společenských činností, připraví mladé lidi do reálného života. Vytváří se předpoklady jejich "vtažení" do problematiky lidského bytí. Návštěvou řady organizací (Slepecký ústav Jaroslava Ježka, Jedličkův ústav aj.) získávají pokoru, vzájemnou empatii i toleranci vůči bližním.

Celkové pojetí vzdělávání na škole je koncipováno i snahou vytvářet řadu atypických aktivit, spojených s pozitivním přínosem pro děti. Školní arboretum se 150 druhy dřevin umožňuje rozsáhlé praktické činnosti v nejtěsnější blízkosti budovy. Učebna v přírodě zpříjemňuje výuku hezkým prostředím umocněným optimálním mikroklimatem. Školní meteorologická stanice vede mládež k systematickému pozorování klimatických jevů, s cílem nejenom je zapisovat, ale i dlouhodobě vyhodnocovat.

Důraz je průběžně kladen na děti v souvislosti s řešením řady projektů. Úspěšně probíhal projekt "Hledáme památné a zajímavé stromy Prahy 12". Cílem zůstává poznávání přírody v místě bydliště a upozorňování na nedostatky v souvislosti se zbytečným ničením zeleně. Celou akci podpořil MÚ Modřany. Propůjčil prostory pro výstavu prací žáků. Další dlouhodobá projektová činnost dětí druhého stupně s názvem "Krajina za školou" měla za cíl poznat v rozsáhlých souvislostech region Prahy 12. Seznámení se s kronikáři obce, vyhledávání starých fotografií a dokumentů přivedlo děti k velmi zajímavým poznatkům. Pomocí fotodvojic seznamují veřejnost s historickou proměnou daného místa. Finální činnost vyvrcholila výstavou v krásných prostorách Novoměstské radnice. Vše bylo umocněno vydáním knihy, kde se čtenář seznámí s fotodokumentací i s doprovodným textem. Výhodou je i možnost nadále pokračovat v poznávání regionu.

Nezanedbatelnou součástí celkové koncepce vzdělávání je i výzdoba interiéru školy. Snahou je podnítit v dětech potřebu realizovat svoji představu o příjemném prostředí. Během několika let tak vytvořily mnoho obrázků ve třídách a chodbách školy. Sterilní prostředí se proměnilo v galerii dětského pohledu na svět. Přejeme dětem i sobě, aby se dařilo alespoň částečně realizovat myšlenku J. A. Komenského "Škola hrou".