Profi vyšetření

Publikováno: 06. 9. 2022,

Vážení rodiče, PPP pro Prahu 11 a 12 nabízí pro Vaše dítě vyšetření v rámci jeho profesionální orientace s ohledem na volbu vhodné střední školy. Vyšetření je vhodné a přínosné primárně pro žáky, kteří nemají vyjasněnu volbu dalšího vzdělávání, popř. si chtějí ověřit vhodnost zvoleného oboru. Obsahuje vyšetření rozumových schopností, zájmů a osobnosti, žákovi a rodičům může pomoci při profesionální orientaci dítěte. 

PPP důrazně žádá rodiče, aby se na vyšetření hlásili pouze žáci, kteří si opravdu vůbec neví rady s volbou dalšího uplatnění, případně mají potíže v učení nebo mají jiné obtíže. PPP nemá kapacitu, aby mohla vyhovět všem, vyšetření neslouží primárně k otestování povahy, intelektu aj. K vyěetření je možmé se objednat až po konzultaci s výchovným poradcem nebo třídním učitelem (viz citace z dopisu PPP školám: "Prosíme proto zvláště třídní učitele a výchovné poradce, aby pečlivě vybírali děti, které takové vyšetření v PPP opravdu potřebují."). Do vyšetření bude zařazen žák také po zvážení školy, ne pouze rodičů. Účast žáka na testech je podmíněna ze strany PPP také Dotazníkem ze školy. Děkujeme za pochopení.

Ohledně volby povolání je možné využít také služeb informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání při ÚP ČR.

Postup

  • konzultovat s třídním učitelem (výchovným poradcem) potřebnost profi vyšetření pro daného žáka
  • přihlásit se na pracovišti PPP Barunčina na telefonu 241 772 412, 777 143 006 do 30. 9. 2022 - na pozdější objednání mebude brán zřetel
  • je nezbytně nutné oznámit přihlášení škole (třídní učitelce) do 3. 10. 2022
  • vytisknout si ze stránek školy dotazník pro rodiče a formulář informovaného souhlasu s uchováním osobních dat, oba materiály vyplnit
  • formulář dotazníku pro rodiče a formulář informovaného souhlasu s uchováním osobních dat může žák také získat od třídní učitelky (při přihlášení v PPP pravděpodobně dostanete informaci, že dotazník vydá výchovný poradce, u nás vydají třídní učitelky)

Dotazník pro rodiče     Formulář informovaného souhlasu s uchováním osobních dat

Samotné vyšetření

  • v určený den (během října nebo listopadu) se sejdou přihlášení žáci podle počtu přihlášených buď ve škole, nebo v PPP a v průběhu dne vypracují test (za přítomnosti pracovníka PPP)
  • vyšetření trvá cca 4 hodiny
  • s sebou žák přinese: vyplněný dotazník a formulář informovaného souhlasu (bez nich není možné vyšetření provést), psací a rýsovací potřeby
  • vyšetření je bezplatné

Vyhodnocení vyšetření

  • po vyhodnocení testů (pravděpodobně v listopadu) bude s rodiči za přítomnosti dítěte proveden rozbor se závěry a doporučeními buď u nás ve škole, nebo v PPP dle rozpisu na pozvánce

Poznámka: Škola zajišťuje organizaci, výsledky neobdrží, jedná se o interní spolupráci mezi PPP a rodiči.