Přijímací řízení na umělecké obory SŠ

I. Právní rámec

Přijímání ke studiu v oborech s talentovou zkouškou, tj. zejména konzervatoře, obory skupiny 82 – umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba a sportovní gymnázia se řídí ustanoveními § 60 a 62 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v aktuálním znění.

Stručný přehled

 • Přihlášku lze podat na dvě střední školy (SŠ), které nabízejí studium v oborech s talentovou zkouškou.
 • Obsah a formu přijímací zkoušky a kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel SŠ.
 • Ředitel SŠ nejpozději do konce října stanoví a zveřejní obory vzdělávání s talentovou zkouškou.
 • Pozvánku ke konání talentové zkoušky zašle ředitel SŠ nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k talentové zkoušce, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.
 • Vyplněnou a školou potvrzenou přihlášku doručte do 30.11.2022 řediteli příslušné SŠ.
 • Talentové zkoušky se konají od 2.1.2023 (konkrétní termín obdržíte v pozvánce).
 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2023.

II. Poznámky

 • Pokud není žák na SŠ v oboru s talentovou zkouškou přijat, má právo zúčastnit se přijímacího řízení na SŠ jako ostatní žáci. Proto Vám až do rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budeme postupně zasílat informace stejně jako ostatním žákům a rodičům.
 • Zápisový lístek je důležitý dokument, proto jej uschovejte i pro použití do přijímacího řízení na ostatní střední školy pro případ, že by žák nebyl na SŠ s obory s talentovou zkouškou přijat.

III. Jak požádat základní školu o vydání přihlášek

 • O vydání formulářů přihlášek požádejte zasláním e-mailové zprávy na adresu reditel@naberanku.cz nejlépe do 20.11.2022.
 • Škola bez zbytečného odkladu připraví dokumentaci (viz níže) a předá ji žákovi.

IV. Dokumentace

 • Tiskopis přihlášky na SŠ - dvakrát

Kompletně vyplníte oddíl A, v oddílu B (známky budou již doplněné, potvrzené ředitelem školy) doplníte počet listů příloh, pokud je budete k přihlášce připojovat, případně kolonku proškrtnete. O případné nutnosti potvrzení přihlášky lékařem se informujte na zvolené střední škole.

 • Zápisový lístek