Přijímací řízení na SŠ - víceletá gymnázia

Webové stránky k přijímacímu řízení

MŠMT ČR spustilo nové webové stránky k přijímacímu řízení.

Digitalizace přijímacího řízení

Vážení rodiče, přinášíme prvotní informaci k digitalizaci přijímacího řízení na střední školy. V současné době je legislativní proces v pokročilém stadiu schvalování. Novela školského zákona byla 26. října 2023 schválena poslanci, a to napříč politickým spektrem v rámci „prvního čtení“. Prováděcí vyhláška o přijímacím řízení byla do 31. října 2023 v mezirezortním připomínkovém řízení. V současné době MŠMT ČR vypořádává všechny došlé připomínky. Vše tedy směřuje k tomu, aby v tomto školním roce proběhlo přijímací řízení již za pomoci nového elektronického systému, který připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Schválení legislativních změn předpokládáme v první polovině prosince 2023, účinnost je plánována na 1. ledna 2024.

MŠMT - Informace k digitalizaci přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)  Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do konce února sami.

V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí žáků, kteří jsou na střední školy přijati. Součástí navržených úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři a jejich pioritizace, resp. stanovení pevného pořadí dle volby žáka. V případě, že bude legislativní záměr schválen (patrně od 1.1.2024), dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně některých termínů.

Termíny pro vypsání kritérií do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, podávání přihlášek do těchto oborů, konání talentové zkoušky a zveřejnění výsledků talentové zkoušky (dále i TZ) zůstávají v platnosti v každém případě.

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, jsou vždy pro daný školní rok pevně stanoveny.

Jednotná přijímací zkouška v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční 12. a 15. dubna 2024. Jednotnou přijímací zkoušku do oborů víceletých gymnázií budou uchazeči konat 16. a 17. dubna 2024Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byla stanoven na dny 29. a 30. dubna 2024.

Další informace k přijímacímu řízení